Lausunto koskien valtioneuvoston esitystä nk. koronapassista

Yhdistyksemme ”Koronavahti – Ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry” on perustettu valvomaan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista terveydenhuollon prosesseissa. Syrjintä on kielletty Suomessa perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden erityislakien nojalla. Se on kielletty myös Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Yhdistyksemme on tyrmistynyt siitä, millaisin perustein niin kutsuttua koronapassia on ajettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja nyt valtioneuvoston tekemän lakiesityksen toimesta. Tehdyt esitykset rikkovat suoraan Suomen perustuslakia ja tällöin perustuslain 106 § tulee koronapassia koskevissa oikeustapauksissa suoraan sovellettavaksi. Kyseinen pykälä kieltää tuomioistuinta soveltamasta tavallista lakia niissä tapauksissa, joissa laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan tämä määräys on voimassa myös silloin, kun syrjintä perustuu ihmisen terveydentilaa koskevaan oletukseen.

Terveet suljetaan ulos yhteiskunnan toiminnasta?

Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan tai oletetun terveydentilan perusteella. Lienee silti kohtuullista ajatella niin, että tapahtumiin ei pidä mennä, jos sairastaa tarttuvaa, vaarallista tautia ja on todennäköistä, että levittäisi tapahtumiin mennessään tuota tautia.

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla todetaan, että ”terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista” (5. artikla). Nämä lakipykälät tarkoittavat, että ihmisen ei ole pakko ottaa vastaan hänelle tarjottua hoitotoimenpidettä.

STM lähtee kuitenkin esityksessään siitä, että mikäli tällaista koronapassia ei voi hankkia, on ihminen potentiaalisesti sairas. Sehän ei pidä paikkaansa, sillä ihminen on voinut olla ottamatta itselleen rokotusta ja on silti täysin terve. Syrjintä sen perusteella, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka tämä onkin terve, on laitonta.

Toinen syy olla hankkimatta koronapassia on se, että testauksesta koituvat kulut ovat ihmiselle liian korkeat. Ei ole hyväksyttävää, että ihminen joutuu maksamaan siitä, että saa toteuttaa hänelle kuuluvia perusoikeuksia.

Mikäli koronapassin käyttöönoton myötä terve yksilö suljettaisiin STM:n esittämällä tavalla tapahtumien ja tilaisuuksien ulkopuolelle, olisi se välittömästi perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastaista.

Portinvartija-aiheeseen liittyvää oikeudellista kysymystä ei ole pohdittu

STM ei ole arvioinut millään tavalla sitä, millä oikeudellisella perusteella koronatodistuksen lukijaa käyttävä henkilö eli eräänlainen ”portinvartija” voisi hankkia itselleen tiedon yksilön terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Kyseisellä henkilöllä pitäisi vähintäänkin olla terveydenhoidon henkilöstön koulutus ja pitäisi olla olemassa tieto siitä, että nimenomaan tämän henkilön vartioimaa tilaa ja siellä sijaitsevia ihmisiä uhkaisi vaarallisen taudin leviäminen. Yleinen epidemiatilanne ei riitä tällaisen uhkakuvan luomiseen.

Oikeus ottaa osaa kulttuurielämään taataan lailla

STM:n esityksen mukaan koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa. Asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (nk. TSS-sopimus) takaa jokaiselle oikeuden ottaa osaa kulttuurielämään (15. artikla), joten STM:n esitys rikkoo tätä TSS-sopimuksen takaamaa oikeutta. Perustuslain 9 § puolestaan takaa liikkumisvapauden.

Lääketieteellisiä perusteluja koronapassia vastaan

Fimeassa on 21.9.2021 mennessä käsitelty jo yli 2700 vakavaa haittavaikutusilmoitusta koronainjektioista, mukaan lukien 121 ilmoitusta rokotetun menehtymisestä rokotteen seurauksena. Yli 11 000 haittavaikutusilmoitusta odottaa käsittelyä, ja ilmoitusten jono kasvaa sen sijaan että se supistuisi. Vertailun vuoksi: sikainfluenssarokote Pandemrixin käyttö lopetettiin vakavien haittojen vuoksi tilanteessa, jossa vakavia haittavaikutuksia oli ilmoitettu 253 kappaletta, ml. kaksi (2) epäiltyä rokotteen aiheuttamaa kuolemaa. Koronainjektioista on ilmoitettu enemmän vakavia haittavaikutuksia kuin yhdestäkään aiemmasta rokotteesta – ja itse asiassa enemmän kuin kaikista aiemmista rokotteista yhteensä. Liitteenä olevassa näyttökuvassa Yhdysvaltain rokotehaittatietokanta VAERSista (Vaccine Adverse Event Reporting System) vertaillaan eri rokotetyyppien yhdistymistä rokotetun kuolemaan. Covid-19-injektiot muodostivat yhdistyksen jäsenen kesällä suorittaman haun perusteella jo noin 73 prosenttia kaikista eri rokotetyypeistä ilmoitetuista kuolemantapauksista (ks. liitekuva).


Haittavaikutusilmoitukset, joista suuri osa on sairaanhoidon ammattilaisten tekemiä, eivät ole yhtäkkiä menettäneet relevanssiaan juuri koronainjektioiden kohdalla. Ei ole hyväksyttävää odottaa terveiden ihmisten ottavan – edellytyksenä eri tilaisuuksiin pääsylle tai harrastusmahdollisuuksien toteuttamiselle – täysin uudenlaista teknologiaa edustavaa GMO-rokotetta (STM:n artikkelissa käytetty termi), jota on testattu hyvin lyhyen aikaa verrattuna siihen, että uudenlaisen rokotteen kehittäminen vie tyypillisesti jopa kymmenen vuotta. Kuten Rokotetutkimuskeskuksen sivulla todetaan: ”Uuden rokotteen kehittäminen on vaativa urakka, joka kestää kaikkine vaiheineen yli kymmenen vuotta. Vain pieni osa valmisteista selviää kliinisiin tutkimuksiin asti, ja vielä harvemmat päätyvät valmiiksi tuotteiksi.” Edelleen vuoteen 2023 asti testattavista koronainjektioista on siis ilmoitettu rokotteiden historiassa täysin poikkeuksellisen suuri määrä vakavia haittailmoituksia, eikä niiden pidemmän aikavälin mahdollisista haitoista ole vielä tietoa (vrt. narkolepsian ilmeneminen sikainfluenssarokotteen yhteydessä).

Kaikkien ihmisten ei ole terveydellisistä syistä, esimerkiksi veren hyytymistaipumuksen vuoksi, turvallista ottaa koronainjektiota, joka on yhdistetty hyytymishäiriöihin. Lääkäritkin ovat suositelleet joitain ihmisiä olemaan ottamatta koronainjektiota esimerkiksi ensimmäisen pistoksen aiheuttamien vakavien haittavaikutusten vuoksi. Rokotepassi syrjisi myös näitä ihmisiä heidän terveydentilansa perusteella.

Viime kuukausina on lisäksi käynyt selväksi, että koronarokotteet eivät estä tartuttamista, mikä tekee tyhjäksi koronapassin perustelut. Esimerkiksi Israelissa, joka kuuluu maailman rokotetuimpiin valtioihin, jo suurin osa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on saanut täyden rokotussarjan, ja rokotetut ovat olleet vahvasti edustettuina, kenties enemmistönä, myös positiivisen testituloksen saaneissa. Tästä on uutisoinut mm. Israel Today -media muistuttaen, ettei koronainjektio estä viruksen tarttumista sen enempää kuin tartuttamistakaan.

Jo aiemmin Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n mukaan tartunnan saaneet rokotetut voivat levittää infektiota samalla tavalla kuin tartunnan saaneet rokottamattomat.

CDC:n johtaja Rochelle Walensky totesi CNN:n haastattelussa elokussa 2021, etteivät koronainjektiot enää estä koronan tartuttamista, vaan ainoastaan tartunnan saaneen sairastumista vakavasti:

They [Covid-19 vaccines] continue to work well for Delta, with regard to severe illness and death — they prevent it. But what they can’t do anymore is prevent transmission. […]

Last week, the agency released a study that showed the Delta variant produced similar amounts of virus in vaccinated and unvaccinated people if they got infected — data that suggests vaccinated people who get a breakthrough infection could have a similar tendency to spread the virus as the unvaccinated. (korostukset lisätty)

Samoin Euroopassa tartuntoja on ilmennyt eniten korkean koronarokotekattavuuden maissa (ks. toinen liitekuva), mikä osoittaa saman, mikä Israelissa on havaittu.

𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘱𝘪𝘥𝘦𝘮𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 -julkaisussa 30.9.2021 ilmestyneessä artikkelissa ”Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States” osoitetaankin, ettei rokottekattavuudella ole yhteyttä koronatapausten määrään – tai jos jotain yhteyttä on, se näyttää olevan pikemminkin tartuntatapausten määrää nostava:

”In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people.” (korostus lisätty)

Tutkijat toteavat, että maissa joissa on korkea täysin rokotettujen osuus, kuten Israelissa, Islannissa ja Portugalissa, on enemmän koronatartuntoja miljoonaa asukasta kohden kuin alhaisemman rokotuskattavuuden maissa, kuten esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Vietnamissa.

Yksityisen ihmisen lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Huoli yksityisyyden suojasta oli vahvasti esillä Britanniassa käydyssä keskustelussa. Maa luopui suunnitelmasta ottaa rokotepassi käyttöön. Myös mm. Tanska on ilmoittanut luopuvansa koronapassista, Ruotsissa ei koronapassia oteta käyttöön, Norjassa koronavirus katsotaan jatkossa samaan kastiin influenssan kanssa, ja monet Yhdysvaltain osavaltiot ovat kieltäneet koronapassin käyttöönoton.

Yhteenveto

Edellä kerrotun perusteella koronapassilla ei todennäköisesti olisi ainakaan kansanterveyttä edistävää vaikutusta, mutta se kiistatta syrjisi ihmisiä heidän kehollisen ja lääketieteellisen itsemääräämisoikeutensa harjoittamisen osalta.

Yhdistyksemme näkemyksen mukaan koronapassia ei tule ottaa Suomessa käyttöön, vaan meidän tulee jatkossakin noudattaa lainsäädäntömme asettamia velvoitteita sekä pysyä pohjoismaisessa demokraattisessa järjestelmässä.


Ystävällisin terveisin

Koronavahti – ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry
Aki Nummelin, puheenjohtaja, oikeusnotaari
Similar Posts

18 Comments

 1. Meillä on jo Oma Kannassa rokotetiedot niitä todistuksena tarvitseville. Emme tarvitse passia siihen.

 2. Mulle tuli peräpukamia rokotuksen jälkeen. En tosiaankaan suosittele.

 3. מתאימים לכל סוגי האירוח שתחפצו – מסיבת רווקים ורווקות,
  יום כיף מפנק, יום אהבה, או כל אירוע חגיגי שיש בו שמחה אנחנו מחכים לכם בכל יום ובכל שעה ביום, שירות דיסקרטי לחלוטין.
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים
  מטורפת או בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי בבת ים הוא הדבר שיהפוך אותו מעוד
  ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.
  נערות ליווי בבת ים בסופו של
  יום כל אחד ממכם חולם לקבל עיסוי מקצועי מהענערות שלנו
  , הדבר החשוב ביותר זה לבחור את מי שיעשה את העיסוי על מנת שיענה בדיוק לפי הדרישות שלכם.
  עיסוי מפנק בחדרה עיסוי נהדר עבור
  ספורטאים, עבור מי שעוסק הרבה בספורט או עבור גברים העוסקים בעבודה פיזית מאומצת
  רוב הזמן. בדיוק בגלל זה, חשוב לדעת בכלל איך מחפשים
  עיסוי ארוטי בירושלים, ומסתבר שזה משהו שהרבה מאד
  אנשים בכלל לא מכירים. מאחר והמון אנשים סבורים כי את העיסוי מפנק הם יוכלו לקבל
  רק במסגרת יום פינוק מפנק בנתניה/השרון , הם
  מונעים מעצמם ליהנות מהעיסוי מפנק.

  ישנם אנשים שלא מרגישים בנוח שבן המין
  השני נוגע בהם, כך שחשוב
  לתאם מראש עם מכון העיסוי מפנק בנתניה/השרון את מין המעסה.
  טיפולי העיסוי אפקטיביים מאוד למי שסובל מכאבי גב וניתן לקבל סדרות של טיפולים
  כך שכאבי גב או פציעות שונות יהפכו להיות דבר שקל יותר להתמודד אתו עד
  כדי היעלמות מוחלטת שלהם.

  Feel free to surf to my site https://moscowlenka.com/city/Discreet-apartments-in-Kfar-Saba.php

 4. נערות ליווי תל אביב – את המפגשים השווים האלו
  אי אפשר לשכוח, פתאום באמצע החיים מגיע נערת ליווי מתל אביב ומספקת את תשובת התשובות- בילויים מדהימים ולוהטים עם בחורה מדהימה ושווה במיוחד.

  Sitara – סיטארה סוויטת יוקרה פרטית – Sitara – סוויטת יוקרה פרטית הממוקמת בגליל
  העליון במושב דלתון, מול נוף מדהים ועוצר נשימה, סוויטה יוקרתית לזוג בלבד עם
  בריכה צלולה, גקוזי ספא, עיצוב יוקרתי
  ומרשים, למידע נוסף היכנסו..
  אם תחשבו על זה, כל מה שאתם צריכים בכדי להתפנק בעיסוי
  הוא לפנות בלוח הזמנים שלכם שעה או שעתיים בלבד.
  לפני שיתחיל כל טיפול של עיסוי מגבר לגבר
  בחולון, המעסה, על פי בירור זה הוא יבנה תכנית טיפולים אשר
  תתאים לכם, ולכם בלבד. הם מוצאים
  את הדברים החשובים ביותר- את הרוגע, אבל לא מתפשרים על הפרטיות שלהם.

  איך מוצאים נערות ליווי באשקלון בתל-אביב צפון?
  היו כנים ושקופים כבר במעמד השיחה
  – ספרו לאותה נערת ליווי למה אתם מזמינים את השירות שלה, למה אתם מצפים והאם יש לכם
  דרישות מיוחדות ממנה. לכן, אם יש לכם דרישות נוספות, כדאי שתוודאו כמה הבחורה גובה
  עליהם ותכינו את סכום הכסף המתאים מראש.
  אבל, אם יש לכם דרישות לגבי המראה שלהם, לגבי
  השירותים אותם היא מציעה, או לגבי כל נושא אחר אשר קשור אליה או לשירותים שלה, חשוב שתקפידו להזמין אותה מראש, מה שיאפשר לכם לבחור את הבחורה
  המתאימה ביותר ולוודא שהיא
  תהיה זמינה.

  Here is my web-site https://nikkirain.com/categors/Discreet-apartments-in-Bat-Yam.php

 5. לסיכום, אינדקס שירותי הליווי ריץ’ אסקורטס,
  מאפשר לכם לבצע הזמנה של
  נערות ליווי לביתכם מלון והיא
  תגיע עד אליכם בתוך חצי שעה! עיסוי מפנק
  ברמת הגולן , ניתן להזמין עד הבית ברמת הגולן
  כמתנה לך, לבן הזוג לחברה או לאיש עסקים שאתם מעוניינים לפנק.
  אם אתם מעוניינים לשמור את הבילוי עם נערת הליווי לעצמכם, אתם לא
  צריכים אפילו לקום מהספה בסלון, אלא רק לגלוש לאתר ייעודי ולהזמין נערת ליווי בלחיצת כפתור.
  המחירים של נערות ליווי הם בדרך
  כלל שווים לכל כיס ואין כמעט גבר שלא יכול
  להרשות אותם לעצמו, אפילו אם מדובר בחיילים, רווקים צעירים בלי הכנסה מסודרת
  או גברים מבוגרים יותר שלא מעוניינים להוציא סכומי כסף גדולים
  שיפגמו בדיסקרטיות של החוויה. לעיתים רחוקות מאוד, אך אלו מקרים שקורים, בחורה משירותי העיסויים יכולה לסרב לפגישה עם גבר.
  מסאז מפנק עם דוגמנית שווה, ללילה חסר מעצורים.
  מסאז מפנק עם דוגמנית שווה, רוצה להתפנק ביחד.
  במסגרת מאמר זה נסקור את מגוון דרכי הטיפול הנכנסות תחת הקטגוריה הרחבה של עיסויים
  רפואיים, את מהלך הטיפול בעיסוי רפואי, סוגי
  הבעיות להן מסאג’ מפנק יכול לתת מענה ונסביר גם למה
  ניתן לצפות כאשר עוברים טיפול של עיסוי קליני.
  הקוקסינליות לעיסוי בכפר סבא נבחרו בקפידה רבה על מנת להעניק לך בטחון, דיסקרטיות ותחושה
  מלאה של קבלת שירות איכות ומקסימלי בהתאם למה שתקבעו
  מראש.

  Also visit my page – https://marlenemay.com/regions/Discreet-apartments-in-Jerusalem.php

 6. The Elitepipe Plastic Factory in Iraq serves as a catalyst for infrastructure development, providing the market with superior HDPE, uPVC pipes, and fittings that contribute to the growth and success of various sectors. Elitepipe Plastic Factory

 7. If you move throughout the course of the therapeutic massage, the physique position sensor picks it up.
  The bodily form heart will actually measure your place in the
  chair. However, these actions may trigger irritation, and will
  certainly not improve your private aroma, so you may be suggested to stick to consuming garlic contemporary or
  as a complement to benefit from its advantages. However, there are other major and necessary causes for
  this therapy which is to enhance a wholesome lifestyle.
  Omega is understood for offering the most comprehensive warranty of the main manufacturers in this category.
  Omega therapeutic massage is understood for its sturdy, deep penetrating and
  effective therapeutic massage therapy. When trying at the Panasonic, Sanyo and the Omega, we discovered that the Omega Montage
  Elite supplied aid more practical massage treatment.
  The Sanyo DR 7700 therapeutic massage chair is one in all the higher luxurious fashions accessible.
  You should utilize anybody of these oils.

  Also visit my web site: דירות סקס אשדוד

 8. That they promote performance of newest versatile materials,
  whereas simultaneously governing the flexible materials destroying
  nutrients, and preserving the chondrocytes healthful.
  Preserving the physique in a great pounds, and offering the physique with the vitamins and minerals it must rebuild muscle and bone fragments
  tissues is crucial. Identical to with the top, acupuncture
  reduces bodily ache in different components of the body. Peppermint oil possesses anti-viral and anti-microbial properties this oil can break
  the skin barrier and affect internal muscles and tendons to work as very useful
  natural anti-inflammatory oil to cut back joint
  pain and inflammation. I turn off the shower, faucet the excess water into my skin, and then reach for my favorite oil.
  1. How Can I Choose the best Massage Oil for My Baby? When there is no such thing as
  a more cramping, or 30-60 seconds have passed,
  resume filling your colon with small amounts of answer until your have taken in 1-3 quarts,
  or you’ll be able to no longer tolerate the amount of cramping that is occurring.

  This specific minimizes expense and offers more earnings for
  the maker, nonetheless affects the shopper by them an unsuccessful merchandise.

  Review my site :: pmsofia.com

 9. מטפל/ת מוסמך קובע את שיטת מפגש לעיסוי בהשרון והסביבה באופן אינדיבידואלי עבור כל מטופל.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *