Lausunto koskien valtioneuvoston esitystä nk. koronapassista

Yhdistyksemme ”Koronavahti – Ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry” on perustettu valvomaan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista terveydenhuollon prosesseissa. Syrjintä on kielletty Suomessa perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden erityislakien nojalla. Se on kielletty myös Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Yhdistyksemme on tyrmistynyt siitä, millaisin perustein niin kutsuttua koronapassia on ajettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja nyt valtioneuvoston tekemän lakiesityksen toimesta. Tehdyt esitykset rikkovat suoraan Suomen perustuslakia ja tällöin perustuslain 106 § tulee koronapassia koskevissa oikeustapauksissa suoraan sovellettavaksi. Kyseinen pykälä kieltää tuomioistuinta soveltamasta tavallista lakia niissä tapauksissa, joissa laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan tämä määräys on voimassa myös silloin, kun syrjintä perustuu ihmisen terveydentilaa koskevaan oletukseen.

Terveet suljetaan ulos yhteiskunnan toiminnasta?

Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan tai oletetun terveydentilan perusteella. Lienee silti kohtuullista ajatella niin, että tapahtumiin ei pidä mennä, jos sairastaa tarttuvaa, vaarallista tautia ja on todennäköistä, että levittäisi tapahtumiin mennessään tuota tautia.

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla todetaan, että ”terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista” (5. artikla). Nämä lakipykälät tarkoittavat, että ihmisen ei ole pakko ottaa vastaan hänelle tarjottua hoitotoimenpidettä.

STM lähtee kuitenkin esityksessään siitä, että mikäli tällaista koronapassia ei voi hankkia, on ihminen potentiaalisesti sairas. Sehän ei pidä paikkaansa, sillä ihminen on voinut olla ottamatta itselleen rokotusta ja on silti täysin terve. Syrjintä sen perusteella, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka tämä onkin terve, on laitonta.

Toinen syy olla hankkimatta koronapassia on se, että testauksesta koituvat kulut ovat ihmiselle liian korkeat. Ei ole hyväksyttävää, että ihminen joutuu maksamaan siitä, että saa toteuttaa hänelle kuuluvia perusoikeuksia.

Mikäli koronapassin käyttöönoton myötä terve yksilö suljettaisiin STM:n esittämällä tavalla tapahtumien ja tilaisuuksien ulkopuolelle, olisi se välittömästi perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastaista.

Portinvartija-aiheeseen liittyvää oikeudellista kysymystä ei ole pohdittu

STM ei ole arvioinut millään tavalla sitä, millä oikeudellisella perusteella koronatodistuksen lukijaa käyttävä henkilö eli eräänlainen ”portinvartija” voisi hankkia itselleen tiedon yksilön terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Kyseisellä henkilöllä pitäisi vähintäänkin olla terveydenhoidon henkilöstön koulutus ja pitäisi olla olemassa tieto siitä, että nimenomaan tämän henkilön vartioimaa tilaa ja siellä sijaitsevia ihmisiä uhkaisi vaarallisen taudin leviäminen. Yleinen epidemiatilanne ei riitä tällaisen uhkakuvan luomiseen.

Oikeus ottaa osaa kulttuurielämään taataan lailla

STM:n esityksen mukaan koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa. Asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (nk. TSS-sopimus) takaa jokaiselle oikeuden ottaa osaa kulttuurielämään (15. artikla), joten STM:n esitys rikkoo tätä TSS-sopimuksen takaamaa oikeutta. Perustuslain 9 § puolestaan takaa liikkumisvapauden.

Lääketieteellisiä perusteluja koronapassia vastaan

Fimeassa on 21.9.2021 mennessä käsitelty jo yli 2700 vakavaa haittavaikutusilmoitusta koronainjektioista, mukaan lukien 121 ilmoitusta rokotetun menehtymisestä rokotteen seurauksena. Yli 11 000 haittavaikutusilmoitusta odottaa käsittelyä, ja ilmoitusten jono kasvaa sen sijaan että se supistuisi. Vertailun vuoksi: sikainfluenssarokote Pandemrixin käyttö lopetettiin vakavien haittojen vuoksi tilanteessa, jossa vakavia haittavaikutuksia oli ilmoitettu 253 kappaletta, ml. kaksi (2) epäiltyä rokotteen aiheuttamaa kuolemaa. Koronainjektioista on ilmoitettu enemmän vakavia haittavaikutuksia kuin yhdestäkään aiemmasta rokotteesta – ja itse asiassa enemmän kuin kaikista aiemmista rokotteista yhteensä. Liitteenä olevassa näyttökuvassa Yhdysvaltain rokotehaittatietokanta VAERSista (Vaccine Adverse Event Reporting System) vertaillaan eri rokotetyyppien yhdistymistä rokotetun kuolemaan. Covid-19-injektiot muodostivat yhdistyksen jäsenen kesällä suorittaman haun perusteella jo noin 73 prosenttia kaikista eri rokotetyypeistä ilmoitetuista kuolemantapauksista (ks. liitekuva).


Haittavaikutusilmoitukset, joista suuri osa on sairaanhoidon ammattilaisten tekemiä, eivät ole yhtäkkiä menettäneet relevanssiaan juuri koronainjektioiden kohdalla. Ei ole hyväksyttävää odottaa terveiden ihmisten ottavan – edellytyksenä eri tilaisuuksiin pääsylle tai harrastusmahdollisuuksien toteuttamiselle – täysin uudenlaista teknologiaa edustavaa GMO-rokotetta (STM:n artikkelissa käytetty termi), jota on testattu hyvin lyhyen aikaa verrattuna siihen, että uudenlaisen rokotteen kehittäminen vie tyypillisesti jopa kymmenen vuotta. Kuten Rokotetutkimuskeskuksen sivulla todetaan: ”Uuden rokotteen kehittäminen on vaativa urakka, joka kestää kaikkine vaiheineen yli kymmenen vuotta. Vain pieni osa valmisteista selviää kliinisiin tutkimuksiin asti, ja vielä harvemmat päätyvät valmiiksi tuotteiksi.” Edelleen vuoteen 2023 asti testattavista koronainjektioista on siis ilmoitettu rokotteiden historiassa täysin poikkeuksellisen suuri määrä vakavia haittailmoituksia, eikä niiden pidemmän aikavälin mahdollisista haitoista ole vielä tietoa (vrt. narkolepsian ilmeneminen sikainfluenssarokotteen yhteydessä).

Kaikkien ihmisten ei ole terveydellisistä syistä, esimerkiksi veren hyytymistaipumuksen vuoksi, turvallista ottaa koronainjektiota, joka on yhdistetty hyytymishäiriöihin. Lääkäritkin ovat suositelleet joitain ihmisiä olemaan ottamatta koronainjektiota esimerkiksi ensimmäisen pistoksen aiheuttamien vakavien haittavaikutusten vuoksi. Rokotepassi syrjisi myös näitä ihmisiä heidän terveydentilansa perusteella.

Viime kuukausina on lisäksi käynyt selväksi, että koronarokotteet eivät estä tartuttamista, mikä tekee tyhjäksi koronapassin perustelut. Esimerkiksi Israelissa, joka kuuluu maailman rokotetuimpiin valtioihin, jo suurin osa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on saanut täyden rokotussarjan, ja rokotetut ovat olleet vahvasti edustettuina, kenties enemmistönä, myös positiivisen testituloksen saaneissa. Tästä on uutisoinut mm. Israel Today -media muistuttaen, ettei koronainjektio estä viruksen tarttumista sen enempää kuin tartuttamistakaan.

Jo aiemmin Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n mukaan tartunnan saaneet rokotetut voivat levittää infektiota samalla tavalla kuin tartunnan saaneet rokottamattomat.

CDC:n johtaja Rochelle Walensky totesi CNN:n haastattelussa elokussa 2021, etteivät koronainjektiot enää estä koronan tartuttamista, vaan ainoastaan tartunnan saaneen sairastumista vakavasti:

They [Covid-19 vaccines] continue to work well for Delta, with regard to severe illness and death — they prevent it. But what they can’t do anymore is prevent transmission. […]

Last week, the agency released a study that showed the Delta variant produced similar amounts of virus in vaccinated and unvaccinated people if they got infected — data that suggests vaccinated people who get a breakthrough infection could have a similar tendency to spread the virus as the unvaccinated. (korostukset lisätty)

Samoin Euroopassa tartuntoja on ilmennyt eniten korkean koronarokotekattavuuden maissa (ks. toinen liitekuva), mikä osoittaa saman, mikä Israelissa on havaittu.

𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘌𝘱𝘪𝘥𝘦𝘮𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 -julkaisussa 30.9.2021 ilmestyneessä artikkelissa ”Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States” osoitetaankin, ettei rokottekattavuudella ole yhteyttä koronatapausten määrään – tai jos jotain yhteyttä on, se näyttää olevan pikemminkin tartuntatapausten määrää nostava:

”In fact, the trend line suggests a marginally positive association such that countries with higher percentage of population fully vaccinated have higher COVID-19 cases per 1 million people.” (korostus lisätty)

Tutkijat toteavat, että maissa joissa on korkea täysin rokotettujen osuus, kuten Israelissa, Islannissa ja Portugalissa, on enemmän koronatartuntoja miljoonaa asukasta kohden kuin alhaisemman rokotuskattavuuden maissa, kuten esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Vietnamissa.

Yksityisen ihmisen lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Huoli yksityisyyden suojasta oli vahvasti esillä Britanniassa käydyssä keskustelussa. Maa luopui suunnitelmasta ottaa rokotepassi käyttöön. Myös mm. Tanska on ilmoittanut luopuvansa koronapassista, Ruotsissa ei koronapassia oteta käyttöön, Norjassa koronavirus katsotaan jatkossa samaan kastiin influenssan kanssa, ja monet Yhdysvaltain osavaltiot ovat kieltäneet koronapassin käyttöönoton.

Yhteenveto

Edellä kerrotun perusteella koronapassilla ei todennäköisesti olisi ainakaan kansanterveyttä edistävää vaikutusta, mutta se kiistatta syrjisi ihmisiä heidän kehollisen ja lääketieteellisen itsemääräämisoikeutensa harjoittamisen osalta.

Yhdistyksemme näkemyksen mukaan koronapassia ei tule ottaa Suomessa käyttöön, vaan meidän tulee jatkossakin noudattaa lainsäädäntömme asettamia velvoitteita sekä pysyä pohjoismaisessa demokraattisessa järjestelmässä.


Ystävällisin terveisin

Koronavahti – ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry
Aki Nummelin, puheenjohtaja, oikeusnotaari
Similar Posts

3 Comments

  1. Meillä on jo Oma Kannassa rokotetiedot niitä todistuksena tarvitseville. Emme tarvitse passia siihen.

  2. Mulle tuli peräpukamia rokotuksen jälkeen. En tosiaankaan suosittele.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *